Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe

Zapytanie

Przetargi/zapytania ofertowe.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok - pobierz. ....................................................................................................................................................................... OGŁOSZENIE XIX - ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ "ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ nr 2020-1-PL01-KA116-080127 Link do załączników: - https:/drive.google.com/drive/folders/1yZQckKHvi7Mr2P2ChbIWX2Ofzvij9dZP?usp=sharing 1. INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT. 2. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA .......................................................................................................................................................................... Zespół Szkół Nr 3 w Bochni informuje o unieważnieniu OGŁOSZENIA XVIII - zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. OGŁOSZENIE XVIII - zapytanie ofertowe na organizację transportu międzynarodowego i lokalnego na potrzeby 4 mobilności zagranicznych, 2-tygodniowych praktyk dla 174 osób (I grupa 43 osoby, grupa II 44 osoby, III grupa 43 osoby, IV grupa 44 osoby), oraz transportu międzynarodowego w tym lotniczego na potrzeby 6 1-tygodniowych mobilności zagranicznych dla 18 osobowej kadry kształcenia zawodowego w ramach projektu „Europejska ścieżka rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Bochni” nr 2020-1-PL01-KA116-080127 współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Link do załączników: https:/drive.google.com/drive/folders/1rwUvT2WV0Ne0Td3qCZtmV5jEL9vOp1RG?usp=sharing Zespół Szkół Nr 3 w Bochni informuje o unieważnieniu OGŁOSZENIA XVIII - zapytanie ofertowe na organizację transportu międzynarodowego i lokalnego na potrzeby 4 mobilności zagranicznych, 2-tygodniowych praktyk dla 174 osób (I grupa 43 osoby, grupa II 44 osoby, III grupa 43 osoby, IV grupa 44 osoby), oraz transportu międzynarodowego w tym lotniczego na potrzeby 6 1-tygodniowych mobilności zagranicznych dla 18 osobowej kadry kształcenia zawodowego w ramach projektu „Europejska ścieżka rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Bochni” nr 2020-1-PL01-KA116-080127 współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+   Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Bochnia 28.12.2020 r. .......................................................................................................................................................................... OGŁOSZENIE XVII - zapytanie ofertowe na organizację programu edukacyjno-kulturowego dla uczestników 2 mobilności zagranicznych w Grecji i 2 mobilności zagranicznych we Włoszech. Link do załączników: https:/drive.google.com/drive/folders/1-y_5adT8v0c3hF_SS1zAyoOL0KKeCvoB?usp=sharing 1. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA .......................................................................................................................................................................... OGŁOSZENIE XVI - Zapytanie ofertowe - wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.    link do ogłoszenia - https:/bip.malopolska.pl/zsn3ikpjtwbochni,a,1849920,zapytanie-ofertowe-wybor-instytucji-finansowej-zarzadzajacej-i-prowadzacej-pracownicze-plany-kapital.html .......................................................................................................................................................................... OGŁOSZENIE XV - Zapytanie cenowe  - dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn. Wyposażenie pracowni rachunkowości dla Zespołu Szkół nr 3 w Bochni im. ks. prof. Józefa Tischnera. Szczegółowe opis zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 opis przedmiotu zamówienia. 1. Zapytanie cenowe 2. Załącznik nr 1  - opis zamówienia 3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 4. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy    ..........................................................................................................................................................................   OGŁOSZENIE XIV - PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół nr 3 w Bochni, im. ks. prof. Józefa Tischnera” (z podziałem na następujące części: Część 1 - Wyposażenie pracowni gastronomicznej, Część 2 – Urządzenia gastronomiczne) w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 568277-N-2020 z dnia 2020-07-30. LINK DO OGŁOSZENIA - https:/bip.malopolska.pl/zsn3ikpjtwbochni,a,1799021,zakup-wyposazenia-pracowni-gastronomicznej-dla-zespolu-szkol-nr-3-w-bochni-im-ks-prof-jozefa-tischne.html   .................................................................................................................................................................... OGŁOSZENIE XIII -  ZAPYTANIE  OFERTOWE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla „Przebudowy pracowni gastronomicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20, w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy wewnętrznych instalacji: gazu, wentylacji mechanicznej, wody, kanalizacji oraz elektryki,  w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 1. Zapytanie ofertowe 2. Formularz ofertowy 3. Wzór umowy.   Informacja o rozstrzygnięciu postępowania   ....................................................................................................................................................................   OGŁOSZENIE XIIPrzebudowa pracowni gastronomicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20, w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy wewnętrznych instalacji: gazu, wentylacji mechanicznej, wody, kanalizacji oraz elektryki Link do ogłoszenia - https:/bip.malopolska.pl/zsn3ikpjtwbochni,a,1791302,przebudowa-pracowni-gastronomicznej-w-budynku-zespolu-szkol-nr-3-im-ks-prof-jozefa-tischnera-w-bochn.html Informacja z otwarcia ofert - 27.07.2020 r. godz.9.30.   ......................................................................................................................................................................   OGŁOSZENIE XI-  Opracowanie dokumentacji na „Budowę wewnętrznej instalacji wentylacyjnej oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Bochni w ramach modernizacji pracowni gastronomicznej w związku z realizacją projektu pn. Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 1. Zapytanie ofertowe 2. Formularz ofertowy 3. Poglądowy rzut pomieszczenia sala 22 4. Zdjęcia obecnej pracowni sala 22 5. Wzór umowy Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.  W terminie do dnia 03.04.2020 r. do godz. 15:00 złożono 2 oferty jak poniżej:

Data wpływu Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
30.03.2020 r. 1 ARCHI PROJEKT Biuro Projektowe Spółka Cywilna M. Głód D. Kozak 32-700 Bochnia,              ul. Kazimierza Wielkiego 11 19 987,50
31.03.2020 r. 2 Biuro Projektów „Euro-Instal” mgr inż. Leszek Kwiecień os. Kolorowe 15/35, 31-939 Kraków 29 520,00

Następnie przystąpiono do oceny złożonych ofert zgodnie z poniższym kryterium:

Lp. Opis kryterium Znaczenie w %
1 Cena = najniższa zaoferowana Cena/Cena zaoferowana w ofercie badanej x 100 100

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr oferty Liczba pkt. w kryterium: cena 100%
1 100,00
2   67,71

7.  W wyniku przeprowadzonych czynności wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 z ceną 19 987,50 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną. Bochnia, dn. 06.04.2020 r. ....................................................................................................................................................................... OGŁOSZENIE X-  Opracowanie dokumentacji na „Budowę wewnętrznej instalacji wentylacyjnej oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Bochni w ramach modernizacji pracowni gastronomicznej w związku z realizacją projektu pn. Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 1. Zapytanie ofertowe 2. Formularz ofertowy 3. Poglądowy rzut pomieszczenia sala 22 4. Zdjęcia obecnej pracowni sala 22 5. Wzór umowy Informacja o rozstrzygnięciu postępowania. 1.  W terminie do dnia 24.03.2020 r. do godz. 15:00 złożono 1 ofertę jak poniżej:

Data wpływu Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
20.03.2020 r. 1 Biuro Projektów „Euro-Instal” mgr inż. Leszek Kwiecień os. Kolorowe 15/35, 31-939 Kraków 29 520,00

2. Po ustalonym terminie tj. 26.03.2020 r. wpłynęła 1 oferta, którą z przyczyn formalnych odrzucono –oferta od   Vostok design Wojciech Gawinowski, ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków 3. Rozstrzygnięcie:  Ze względu na zbyt wysoką oferowaną cenę - unieważniono postępowanie, ponieważ oferta nr 1 Biura Projektów „Euro-Instal”, mgr inż. Leszek Kwiecień os. Kolorowe 15/35, 31-939 Kraków za cenę brutto 29 520,00 zł / słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia 00/100/ znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć  na zrealizowanie zamówienia -  art. 93 ust.1 pkt. 4 PZP. Bochnia, dnia. 26.03.2020 r. .......................................................................................................................................................................... OGŁOSZENIE IX - REALIZACJA USŁUGI CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ORAZ ZAKWATEROWANIA DLA UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „KOMPETENCJE JĘZYKOWE KLUCZEM DO ROZWOJU NAUCZYCIELA” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ, PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA101-063233    1. Zapytanie ofertowe wyżywienie i zakwaterowanie 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wyżywienie i zakwaterowanie - opis przedmiotu zamówienia 3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wyżywienie i zakwaterowanie - formularz ofertowy 4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wyżywienie i zakwaterowanie - umowa 

......................................................................................................................................................................... OGŁOSZENIE VIII - ORGANIZACJA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO I LOKALNEGO A TAKŻE ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH NA POTRZEBY TRZECH, TYGODNIOWYCH MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH DLA 20 NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU „KOMPETENCJE JĘZYKOWE KLUCZEM DO ROZWOJU NAUCZYCIELA” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ, PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA101-063233    1. Zapytanie ofertowe transport 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego transport - opis przedmiotu zamówienia 3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego transport - formularz ofertowy 4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego transport - umowa 

.......................................................................................................................................................................... OGŁOSZENIE VII - ORGANIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO-KULTUROWEGO DLA UCZESTNIKÓW 2 MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH W GRECJI (86 UCZNIÓW + 4 OPIEKUNÓW)  ERASMUS+ PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA102-063371 

 ..........................................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE VI - ORGANIZACJA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO NA POTRZEBY 2 MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH, 2-TYGODNIOWYCH PRAKTYK DLA 90 OSÓB, W RAMACH PROJEKTU „ZAGRANICZNY STAŻ ZAWODOWY – ŚCIEŻKĄ INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA II” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+, PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA102-063371

............................................................................................................................................
OGŁOSZENIE V - zamówienie na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA102-063371 

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan postępowań na rok 2019 - AKTUALIZACJA
Nazwa Zamawiającego:                                                                                                                                                                
Powiat Bocheński , ul. Kazimierza Wielkiego 31 ; 32-700 Bochnia NIP: 868-159-92-83 Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia,

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019-AKTUALIZACJA

sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane,

dostawy lub usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna

wartość zamówienia

Przewidywany

termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.  Usługa społeczna tj. świadczenie usługi hotelarskiej  i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej Akcja 1 Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049469.

Usługi

Procedura określona

w art. 138o ustawy Pzp

360 000,00 zł

I kwartał roku

2.  Usługa społeczna tj. świadczenie usługi hotelarskiej  i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej Akcja 1 Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-063371.

Usługi

Procedura określona

w art. 138o ustawy Pzp

365 000,00 zł

 IV kwartał roku

Piotr Czekaj - dyrektor szkoły

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - roboty  remontowe  tarasu, wejścia głównego oraz schodów  przy wyjściach ewakuacyjnych w  Zespołu Szkół nr 3 w Bochni

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe na dostawę  i montaż sprzętu komputerowego 

do Zespołu Szkół  Nr 3 w Bochni

1. Zapytanie ofertowe na dostawę  i montaż sprzętu komputerowego  do ZS nr 3 w Bochni  2. Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego - wykaz sprzętu 3. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta wykonawcy. 4. Wzór mowy z wykonawcą  

ERASMUS + 2018-1-PL01-KA102-049469

OGŁOSZENIE IVorganizacja programu edukacyjno-kulturowego dla uczestników 2 mobilności zagranicznych w Grecji (86 uczniów + 4 opiekunów)      Erasmus+ Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049469

OGŁOSZENIE III - organizacja transportu międzynarodowego na potrzeby 2 mobilności zagranicznych, 2-tygodniowych praktyk dla 90 osób, w ramach projektu „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049469

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGŁOSZENIE II - zamówienie na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA102-049469

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan postępowań na rok 2019
Nazwa Zamawiającego:                                                                                                                                                                 Powiat Bocheński , ul. Kazimierza Wielkiego 31 ; 32-700 Bochnia NIP: 868-159-92-83 Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia,

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019

sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane,

dostawy lub usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna

wartość zamówienia

Przewidywany

termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.  Usługa społeczna tj. świadczenie usługi hotelarskiej  i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej Akcja 1 Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049469.

Usługi

 Procedura określona

w art. 138o ustawy Pzp

 360 000,00 zł

 I kwartał roku

Piotr Czekaj – dyrektor szkoły

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ERASMUS + 2017-1-PL01-KA102-037207

OGŁOSZENIE I -   zamówienie na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+.

 DO GŁOSZENIA I - Informacja o ilości złożonych ofert do Ogłoszenia I -projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037207. DO OGŁOSZENIA I - informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego - Erasmus+ nr projektu 2017-1-PL01-KA102-037207 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plan zamówień na rok 2018. Pobierz dokument - tutaj -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.