CKZ - rekrutacja na stypendia

06.09.2021
Wpis może zawierać nieaktualne dane.

efs_kolor-72dpi_1.jpgSTYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W BOCHNI

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

STYPENDIA  realizowane są  w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.
Planuje się przyznanie 60 świadczeń w postaci pomocy stypendialnej dla uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych, w latach szkolnych:  2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Nr RPMP.10.02.02-12-0049/19. Pomoc stypendialna będzie przyznawana na okres 10-ciu miesięcy, w wysokości 1000 zł miesięcznie dla jednego/ej stypendysty/tki.
Stypendium będzie wypłacone w dwóch ratach. 

 Kto może uzyskać stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów:

Kryteria formalne:

 • uczeń/uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Bochni,
 • średnia ocen większa lub równa 4,20 z przedmiotów zawodowych (przedmioty zawodowe, język zawodowy, praktyka zawodowa) uzyskana w roku szkolnym 2020/2021,
 • złożenie formularz zgłoszeniowego wraz z załącznikami,
 • uczeń/uczennica technikum z klasy 2 lub 3,
 • uczeń/uczennica szkoły branżowej z klasy 2.

Kryteria premiujące:

 • udział w olimpiadach, konkursach, turniejach w zakresie przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzających rok szkolny, w którym przyznawane będzie stypendium,
 • uczeń/uczennica najwcześniej wchodząca na rynek pracy,
 • uczeń/uczennica z niepełnosprawnością,
 • średnia ocen z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego uzyskana w roku szkolnym poprzedzających rok szkolny, w którym przyznawane będzie stypendium,
 • uczeń/uczennica z najwyższą frekwencją.

 Zakwalifikowanych do Stypendium na rok szkolny 2021/2022 będzie 20 osób. 

 REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA POMOCY STYPENDIALNEJ – pobierz regulamin

 Poniższe dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do Sekretariatu p. 27 do 16.09.2021 r. (czwartek) do godz. 15:00 

 1. Formularz zgłoszeniowy – Pomoc stypendialna  – zał. 1  - pobierz formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie kandydata/tki ubiegającego się o udział w projekcie – zał. 2 – pobierz oświadczenie
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – zał. 3 – pobierz deklarację

 Wyniki rekrutacji tj. lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych i lista rankingowa uczniów rezerwowych zostaną podane najpóźniej w dniu  27.09.2021 o godz. 15:00 poprzez publikację na stronie internetowej  szkoły i umieszczenie list na tablicy ogłoszeniowej w szkole.   

Po zakwalifikowaniu się do przyznania stypendium uczeń/uczennica pod nadzorem Opiekuna Dydaktycznego przygotowują Indywidualny Plan Rozwoju – IPR. 
IPR wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do zawarcia umowy o stypendium uczeń/uczennica składa w Sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie. Nie spełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i zastąpienie ucznia/uczennicy osobą z listy rezerwowej. 
Termin złożenia IPR wraz z pozostałymi dokumentami  w Sekretariacie szkoły p. 27 do 15.10.2021 r. do godz. 15:00. 
Informacji szczegółowych udziela koordynator projektu: Alina Krakowska tel. 14 612 27 79

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.