REKRUTACJA 2021 - 2022

10.06.2021

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2021-2022

Złota tarcza z napisem "NAJLEPSZE TECHNIKA PERSPEKTYWY 2021"

TECHNIKUM -  5 lat

Film przedstawiający ofertę edukacyjną - https:/youtu.be/emrfTpF4PV8

Złote-150x150.jpg 12

*   TECHNIK WETERYNARII - NOWOŚĆ !

Absolwent w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do pracy w lecznicach weterynaryjnych, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Może także samodzielnie prowadzić własną działalność. Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kategorii B. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów. W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik weterynarii będą realizowane m.in. PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE: – anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce – analityka weterynaryjna – wykonywanie zabiegów weterynaryjnych – prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt – diagnozowanie chorób zwierząt – prowadzenie kontroli i nadzoru weterynaryjnego – prowadzenie produkcji zwierzęcej PRZEDMIOTY TEORETYCZNE: – anatomia i fizjologia zwierząt – chów i hodowla zwierząt – diagnostyka weterynaryjna – higiena zwierząt rzeźnych i mięsa – język angielski zawodowy – kontrola i nadzór weterynaryjny – profilaktyka i leczenie chorób zwierząt – przepisy ruchu drogowego Wybierając zawód technika weterynarii, będziesz uczyć się na poziomie rozszerzonym biologii. Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe: ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

*   TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – NOWOŚĆ!

Absolwent w zawodzie technik rachunkowości sprawnie wykonuje typowe zadania zawodowe, takie jak: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji, przechowywanie dokumentacji księgowej, nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych, obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych. Zadania te wykonywane są w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach gmin. *   TECHNIK EKONOMISTA Absolwent w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, urzędach administracji, urzędach skarbowych, biurach księgowych, bankach, sekretariatach, agencjach celnych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, stowarzyszeniach i fundacjach, własnej firmie *   TECHNIK HANDLOWIEC Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej, zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa. *   TECHNIK HOTELARSTWA

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań takich jak: fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej, organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim, organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta, organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez, organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych, wyposażanie i urządzanie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych, współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich

*   TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI Absolwent szkoły w zawodzie  technik organizacji turystyki potrafił: pracować jako animator czasu wolnego i organizować czas wolny gościom obiektów hotelowych, organizować pracę biura podróży, udzielać informacji turystycznej oraz rozwiązywać problemy turystów rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek, obsługiwać komputerowe programy użytkowe, pracować w charakterze przewodników i pilotów turystycznych. Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego, w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej, w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki, w firmach cateringowych, restauracjach i obiektach bazy noclegowej (zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza) *   TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który łączy w sobie umiejętności kucharza, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada umiejętności oceniania jakości żywności, dobierania parametrów  jej przechowywania,  sporządzania potraw, dekorowania, porcjowania i serwowania  zgodnie ze sztuką obsługi konsumenta. Potrafi zaplanować i ocenić sposób żywienia różnych grup ludności, zorganizować produkcję gastronomiczną, jak również zaplanować i zrealizować usługi gastronomiczne. Absolwent  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, przechowywania i magazynowania artykułów spożywczych, oceniania jakości żywności,  ekspedycji potraw i napojów,  planowania, organizowania i realizacji usług gastronomicznych, fachowej i kompleksowej obsługi klienta,  prawidłowego układania jadłospisów, również dla osób ze szczególnym wymaganiem żywieniowym,  funkcjonalnej i estetycznej aranżacji stołów. Wybierając zawód technika żywienia i usług gastronomicznych, będziesz uczyć się na poziomie rozszerzonym biologii Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe: HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych *   TECHNIK USŁUG KELNERSKICH Technik usług kelnerskich  to jeden z najważniejszych zawodów gastronomicznych, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i jest poszukiwany na rynku pracy, co jest spowodowane rosnącym zainteresowaniem konsumentów usługami gastronomicznymi, także organizowaniem w lokalach coraz większej liczby przyjęć rodzinnych, biznesowych oraz korzystaniem z cateringu. Zawód technik usług kelnerskich jest odpowiedni dla osób otwartych, pozytywnie nastawionych do ludzi, którzy z łatwością komunikują  się z otoczeniem. Absolwenci tego kierunku poszukiwani są przez pracodawców prowadzących zakłady gastronomiczne, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, wykonującego swoją pracę profesjonalnie, ze szczególną dbałością o wysoką jakość świadczonych usług.  Bezpośredni kontakt z gośćmi wymaga od kelnera dużej koncentracji, odporności na stres, szczególnych predyspozycji psychofizycznych  i wysokiej kultury osobistej oraz miłej aparycji.

 •  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata)

*   SPRZEDAWCA *   KUCHARZ *   KELNER *   PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - 2 LATA 

tryb zaoczny

* dla absolwentów Branżowych Szkół I stopnia i Zasadniczych Szkól Zawodowych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLA DOROSŁYCH  - 4 lata

tryb zaoczny

* Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia i  Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmowani są do klasy II.

 SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW

SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

* Zawód: Opiekun medyczny (1,5  roku),

  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE.

* Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - HGT.12. *  Prowadzenie działalności handlowej - HAN.02.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do klasy pierwszej

Technikum  i  Branżowej Szkoły I stopnia

w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni - rok szkolny 2021-2022

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacji poprzez wejście na adres:

https:/malopolska.edu.com.pl/kandydat 

          2. Wydrukuj podanie i przynieś je do szkoły I wyboru 

W Zespole Szkół nr 3 w Bochni  w szkole podania można składać od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00   w sekretariacie na I piętrze pokój 27

     3Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00 należy dostarczyć świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie   o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4.  Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  - 22 lipca 2021  r.

Informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły można też sprawdzić na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem, wpisując swój login i hasło otrzymane podczas pierwszej rejestracji  w systemie VULCAN.

5. Do 30 lipca 2021 do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę nauki  w Zespole Szkół Nr 3 poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),  karty informacyjnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie.

6.Ogłoszenie list przyjętych do szkoły oraz informacja o wolnych miejscach nastąpi 2 sierpnia 2021 roku do godz. 14:00. Listy zostaną wywieszone w hollu szkoły. Informację o przyjęciu do szkoły każdy kandydat może sprawdzić na stronie internetowej po wpisaniu swojego loginu i hasła.

7. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 3 do 23 sierpnia  2021 r.

 Niezbędne dokumenty:

a)    podanie wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,

b)    oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

c)    karta informacyjna,  d)    dwa zdjęcia – zdjęcia wykonane wg. zasad jak do dowodu osobistego.  e)    charakterystyka osobowa kandydata  /wzór wniosku na stronie szkoły oraz w sekretariacie – pokój 27 – I piętro/,  f)     zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - skierowanie należy pobrać w sekretariacie  – pokój 27 – I piętro/, g)    dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia - Umowa o praktyczną naukę zawodu, ew. pisemne zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzające  rozpoczęcie praktycznej nauki zawodu od 01.09.2021 r.  h)    Po ogłoszeniu list przyjętych do Szkoły – orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarnych /skierowanie należy pobrać w sekretariacie  – pokój 27 – I piętro. – dotyczy tylko zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.    Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty W przypadku kandydatów do szkoły, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny 2021/2022, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA,

LO DLA DOROSŁYCH

 SZKOŁY POLICEALNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W BOCHNI

ROK SZKOLNY 2021/2022.

Informacje ogólne O REKRUTACJI  - POBIERZ 1. Regulamin rekrutacji do Technikum 2021-2022 2. Regulamin rekrutacji do Szkoły Branżowej 2021-2022. 3. Regulamin rekrutacji do Liceum dla Dorosłych 2021-2022 4. Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej 2021 - 2022 5. Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia.

#  Przedmioty rozszerzone -  Technikum 2021-2022

#  Nauczane języki obce -  Branżowa Szkoła I st.2021-2022

#  informacje organizacyjne - Branżowa Szkoła II st. - 2021-2022

#  Przedmioty rozszerzone, języki obce -  LO dla Dorosłych 2021 – 2022

#  informacje organizacyjne - Oferta Szkoła Policealna 2021-2022

Film promocyjny autorstwa uczniów ZS nr 3 w Bochni

Złote-150x150.jpg 12

Przejdź do serwisu youtube by obejrzeć film promocyjny.

Link do transkrypcji filmu

ADRES STRONY REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ  -  malopolska.edu.com.pl/Kandydat   WAŻNE INFORMACJE - w ogólnopolskim zestawieniu szkół ponadpodstawowych ogłoszonym przez ”Perspektywy”  Technikum w ZS Nr 3 w Bochni otrzymało tytuły: OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - SREBRNA SZKOŁA 2013 OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - BRĄZOWA SZKOŁA 2018 OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - SREBRNA SZKOŁA 2019 OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - SREBRNA SZKOŁA 2020 OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI - ZŁOTA  SZKOŁA 2021

W Rankingu Techników 2013, 2015 i 2016 w zawodzie technik hotelarstwa:

1 miejsce w Polsce,

W Rankingu Technikum 2014 w zawodzie technik ekonomista:

1 miejsce w Polsce,

  ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ  –  www.facebook.com/zs3bochnia 

 Dołącz do Nas !

..........................................................................................................................................................................

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji do szkoły

 Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni informuje, że: Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20, 32-700 Bochnia zwany dalej Administratorem;

 1.  Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Anna Gajewska-Mucha, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny pod nr 14 6122729, e-mail: iod@zs3.bochnia.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, ul. Krakowska 20, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 14 oraz art. 130  i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.) oraz  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. prokuratura, policja, sąd), a także podmioty, którym dane zostaną  powierzone do zrealizowania celów przetwarzania
 4. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe), a w przypadku nieprzyjęcia do szkoły – przez okres jednego roku.
 6. Rodzicom /opiekunom prawnym/ kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka /kandydata/, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych   w art. 18 RODO.
 7.  W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Nie przysługuje również prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 9. Rodzicom /opiekunom prawnym/ przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Podanie danych osobowych w formularzach i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły.  Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
Galeria zdjęć
Pliki do pobrania
Transkrypcja 12.40KB [ .docx ] 12.40 KB

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.